Vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
• Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 a §1818 obč . zákona odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez postihu odesláním „formuláře pro odstoupení od smlouvy“, ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.
Prodejce potvrdí převzetí tohoto formuláře potvrzovacím emailem. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, odešle nebo předá zboží prodávajícímu nejpozději do 14. dne od odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.( § 1820, odst.1,písm.g obč.zákoníku)
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
V případě , že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží a poštovné za dodání budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal ( §1832,odst.4 obč.zákona).
• Kupující spotřebitel může odstoupit od smluv, pokud je to výslovně ujednáno.
Nemůže odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem)
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů , porušil-li spotřebitel jejich originální obal
e) na dodávku novin, periodik a časopisů
f) spočívajících ve hře nebo loterii
Kupující smí zboží vyzkoušet (např. kvůli velikosti), ale zboží nesmí být použité (např. na tréninku), vyprané a nebo jinak znečištěné.
Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží je třeba vyplnit a doručit prodávajícímu tento formulář.

odstoupeni-spotrebitele-od-kupni-smlouvy-list_efudo

 

Menu