Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi subjektem “Mgr. Barbara ŠTREJNOVÁ –potřeby pro bojová umění – E FUDO”, IČ: 00974943 (dále jen “prodávající”) a jejími obchodními partnery (dále jen “kupující”). Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající
• Prodávajícím je subjekt “Mgr. Barbara ŠTREJNOVÁ – potřeby pro bojová umění- EFUDO”, IČ: 00974943, DIČ: CZ 7254111348 se sídlem Zavadilka 2504,, 37005 Č.Budějovice, zabývající se prodejem potřeb pro bojová umění a sporty. Číslo účtu: 2000312759/2010 – Fio banka.
Adresa a údaje provozovny: IČ: 1008384721, Zavadilka 2504, 37005 Č.Budějovice
Nejsme plátci DPH.
Kupující
• Kupujícím je spotřebitel.
• Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 sb., O ochraně spotřebitele, oba v platném znění s předpisy s nimi souvisejícími.

Kupní smlouva

• Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webových stránkách.
• Kupní smlouva vzniká:
• Odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem (akceptací) na zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.efudo.cz, a jsou zasílány v potvrzovacím mailu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Bezpečnost a ochrana informací

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informaci o plnoletosti (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku je podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Výdej zboží

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.efudo.cz po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Dostupnost a objednávání zboží

Dostupnost zboží záleží na tom, zda je zboží na skladě. Dostupnost negarantujeme, pouze uvádíme obvyklou dobu dodání. Přebíráme tuto hodnotu od různých dodavatelů.

  • Dostupnost do 4 dnů – pokud je zboží skladem přímo u nás, doba dodání je pak zpravidla čtvrtého pracovního dne.
  • Dostupnost do 14 dnů – pokud je zboží skladem u externího dodavatele, zpravidla je dodáno do 14-ti dnů.
  • Dostupnost 4-5 týdnů – pokud je zboží skladem u externího zahraničního dodavatele, pak termín jeho dodání bývá obvykle do 5 týdnů od uhrazení objednávky.
  • Do 3 měsíců – speciální zboží se vyrábí na zakázku, a je dodáváno po uhrazení objednávky do 3 měsíců. (Některé zbraně a vybavení na míru.)

Veškeré termíny dodání uvedené u zboží jsou pouze orientační. V případě jakékoliv změny Vás budeme kontaktovat.

Objednávání

Objednávat zboží je možno těmito následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na www.efudo.cz (dále jen “e-shop”)
• osobně v provozovně EFUDO Zavadilka 2504, 37005 Č.Budějovice
• nebo telefonicky na čísle: 775089149 (s potvrzovacím mailem)
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.
Zboží uvedené na stránkách e shopu je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
• Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 a §1818 obč . zákona odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez postihu odesláním „formuláře pro odstoupení od smlouvy“, ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.
Prodejce potvrdí převzetí tohoto formuláře potvrzovacím emailem. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, odešle nebo předá zboží prodávajícímu nejpozději do 14. dne od odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.( § 1820, odst.1,písm.g obč.zákoníku)
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
V případě , že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží a poštovné za dodání budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal ( §1832,odst.4 obč.zákona).
• Kupující spotřebitel může odstoupit od smluv, pokud je to výslovně ujednáno.
Nemůže odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem)
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů , porušil-li spotřebitel jejich originální obal
e) na dodávku novin, periodik a časopisů
f) spočívajících ve hře nebo loterii
Kupující smí zboží vyzkoušet (např. kvůli velikosti), ale zboží nesmí být použité (např. na tréninku), vyprané a nebo jinak znečištěné.
Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a) platba předem bankovním převodem – č.ú. 2000312759/2010 – Fio banka
b) na dobírku – hotovost přebírá od zákazníka přepravce
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky

Osobní odběr:
• Zboží je zasíláno kupujícímu službou Zásilkovna nebo (GLS, DPD).
•U objednávek, kde zboží nebo jeho část není skladem a je nutné ho objednat (platí dodací lhůta 4-5 týdnů), bude zákazník kontaktován telefonem maximálně 2x a bude dohodnut další postup. Při nezastižení zákazníka telefonem, bude kontaktován emailem + SMS. Pokud se zákazník s námi nespojí do 48 hodin, bude objednávka automaticky zrušena. Storno bude zasláno emailem i SMS.
• Při jakýchkoliv dotazech nás kontaktujte na 775089149 a nebo na ebudoinfo@gmail.com

Poštovné po České republice:
• Poštovné a Dobírka
Poštovné – na dobírku činí 132,- Kč
Poštovné – faktura činí 120,- Kč

Poštovné po Slovenské republice

Poštovné – faktura činí 150,- Kč

Jeden balík maximální váhy 10 kg a s nejdelší stranou 120 cm (součet stran do 150cm).

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Reklamační řád

Na naše zboží poskytujeme dvouletou záruční dobu. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží a záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví v záruční lhůtě.
Záruku Vám nebudeme moci uznat v těchto případech:
• Pokud jste zboží používali k jiným než určeným účelům (např. boty určené do haly používali venku, s botami určenými na běh hráli fotbal, atd…)
• Úpravy a zásahy do struktury výrobku
• Běžným opotřebením
• Údržba v rozporu s návodem
• Zanedbání péče o výrobek
• Při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací
Při výměně nebo vrácení zboží je nutné dodržet tyto podmínky:
• Zboží musí být nepoškozené
• Zboží nesmí být použito
• Zboží musí být kompletní
• Nesmí být sundaná cedulka
• Společně se zbožím dodejte doklad o koupi
• Zboží nesmí být zasláno na naši adresu dobírkou
Při reklamaci dbejte na tyto skutečnosti:
• Vady musejí být uplatněny u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
• Záruka se nevztahuje na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
• Reklamované zboží nesmí být silně znečistěné, plesnivé, mokré, silně zapáchající.
• Za reklamaci se nepovažují mechanické zásahy do zboží.
Pokud si zákazník nepřeje výměnu zboží, budou mu peníze vráceny na bankovní účet či složenkou.

Ke stažení: vop_rekl.rad_a_info_o_zprac.udaju_v_efudo_2018

Menu